php生成随机字符串

//生成随机数,用于生成salt
function random_str($length){
//生成一个包含 大写英文字母, 小写英文字母, 数字 的数组
$arr = array_merge(range(0, 9), range(‘a’, ‘z’), range(‘A’, ‘Z’));
$str = ”;
$arr_len = count($arr);
for ($i = 0; $i < $length; $i++){
$rand = mt_rand(0, $arr_len-1);
$str.=$arr[$rand];
}
return $str;
}

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注